LACTUCA

0VND
NHIỆT MIỆNG
DÙNG ĐƯỢC CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ TRẺ SƠ SINH