Chính sách thanh toán

Hình thức Ghi chú
1. Tiền mặt (COD)

 

Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng
2. Chuyển khoản Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Tên TK: XXX

SỐ TK: XXX

Ngân hàng: XX